Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством мобилно приложение/ онлайн магазин Wash Depot app. Тези условия обвързват всички потребители на онлайн магазина. Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на мобилното приложение на Уош Депо ООД, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
2а. За активиране услугите на Приложението Клиентът следва да свали Приложението и да регистрира личен потребителски профил, за което предоставя информация за притежаван от него мобилен номер на български мобилен оператор. Операторът на приложението не носи отговорност за грешно предоставен номер от клиента.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на мобилното приложение на Уош Депо ООД не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

 С подаването на заявка за поръчка на намиращите се в количката продукти, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Заявката на поръчка чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена услуга след коректно попълване на съответно необходимите Ваши данни (ако такива допълнително са необходими) представлява електронен подпис на клиента, който в отношенията с УОШ ДЕПО ООД съгласно ЗЕДЕУУ има правната сила на саморъчен подпис, посредством който електронен подпис потребителят/клиентът сключва договор от разстояние с УОШ ДЕПО ООД за извършване на услуги или доставка на стоки.

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките/ услугите не са достъпни. При липса на възможност за изпълнение на поръчката, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е Български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Обявените цени са с включен ДДС.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕН

 • 7. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки/услуги на мобилното приложение на Уош Депо ООД
  8. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  9. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
  10. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на сайта мобилното приложение на Уош Депо ООД.
  11. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:
 • Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от мобилното приложение на Уош Депо ООД услуги;
 • Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • Да не извършва злоумишлени действия;
 • Доколкото не противоречи на императивните разпоредби на приложимия закон, да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез мобилното приложение на Уош Депо ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
  11а. Заявявайки поръчка на мобилното приложение чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока или услуга, след коректно попълване на съответно необходимите данни потребителят/клиентът сключва договор от разстояние с търговеца. В качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите потребителят/клиентът има право да се откаже в законоустановения срок от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в случай, че са изпълнени законовите изисквания.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

12. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
13. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Wash Depot app.
14. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Wash Depot app.
15. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да извърши в разумен срок услугата, заявена и поръчана от потребителя/клиента
16. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти и свързана с осъществяваните от него услуги, независимо дали са регистрирани.
18. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@washdepot.bg ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
19. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Как се използват “бисквитките” от Wash Depot app.

 • за анализиране на посетителите
 • за регистрация
  • за кошницата при поръчка
 • за рекламна дейност
  Wash Depot app автоматично позволява съхраняването на бисквитките. Тези настройки може да бъдат променени, така че автоматичното запазване на бисквитките да бъде спряно. Ограничаването на бисквитките ще направи поръчката невъзможна.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

22. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
23. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
24. Клиентът носи отговорност при неоторизиран опит за достъп до чужди потребителски профили, запис и/или споделяне на чужда потребителска информация. Клиентът се задължава да не прави злонамерени опити да прекъсне която и да е функционалност на Приложението, да не разпространява файлове с вируси и софтуер, които могат да бъдат използвани за неоторизиран достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.

 

ДРУГИ


25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата Wash Depot app на своя компютър
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки, услуги и/или всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазинът Wash Depot app е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
29. „САЙТ НА ОПЕРАТОРА“ е електронната страница на Оператора www.washdepot.bg
30. „ПРОФИЛ НА КЛИЕНТА“ е личният електронен профил на Клиента, активиран в Приложението на Оператора, където в електронна форма се регистрира и съхранява информацията за  натрупаните и използвани услуги, както и друга информация, необходима за използване функционалностите на Приложението и/или предоставена от Клиента по негово желание;
31. „ПРЕДПЛАТЕНИ ПАКЕТИ“ е електронен профил, в който може да се видят всички предлагани предплатени пакети от фирмата и условията за тяхното ползване. Всеки пакет съдържа информация за сумата и валидността му, като според пакета се използват различни отстъпки и срокове на валидност. След изтичане на срока на пакета сумата оставаща в него се губи, не може да се прехвърля или заменя. Поръчка за оставащата сума от пакета може да се заяви до последния ден на пакета.
32. „ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИ“ е електронен профил, в който може да се видят всички предлагани услуги от фирмата, описание какво съдържат и съответната цена.
33. „ОПИСАНИЕ НА ЗАЯВКИ“ е електронен профил, където можете да си направите резервация за час, дата и съответна услуга, както можете да платите през приложението посредством виртуален пос терминал на MYPOS.
34. ПЛАЩАНЕ се извършва през приложението посредством виртуален пос терминал на MYPOS или на място в брой или с карта, като за всяко плащане се издава съответен документ.
35. Права на интелектуална собственост – всички аспекти на Wash Depot app, включително неговия дизайн, съдържание, имена на продукти, компании, упоменати търговски имена и функционалности, са защитени със съответстващите им права на интелектуална собственост. Всяко използване на материали, защитени с права на интелектуална собственост без предварителното писмено одобрение от Оператора, е забранено.
36. След регистрация в Мобилното приложение имате право да дадете своето съгласие за получаване на търговски съобщения от „УОШ ДЕПО ООД“, включително рекламни и други съобщения, представящи пряко или косвено услугите и репутацията на доставчика, под формата на банери, съобщения и нотификации, кратки текстови съобщения (SMS) и електронна поща. Информацията, осигуряваща директен достъп до дейността на доставчика, като наименованието на неговия домейн или адрес за ел. поща, както и съобщения за услугите и репутацията на „УОШ ДЕПО“,
38. Потребителят/клиентът се съгласява да предоставя на Wash Depot app данни за локацията на телефона с цел посочване на най- близък обект на Оператора. Потребителят/клиентът може да забрани предоставянето на данни за локация, но в този случай Операторът не може да гарантира за правилното функциониране на Wash Depot app, както и за правилното отразяване на направените поръчки.
39. Операторът си запазва правото да актуализира съдържанието и функционалностите на Приложението, като предостави на Клиента достъп до последваща, подобрена негова версия.
40. В процеса на употреба Приложението генерира трафик на мобилни данни, който ще се таксува съгласно плана за мобилни услуги на Клиента.
41. Комуникация между страните – цялата комуникация между Оператора и Клиента ще се осъществява на български език, като в зависимост от характера на разменените съобщения/потвърждения/документи ще се визуализират директно на екран в Приложението или се изпращат на посочен от Клиента електронен адрес (e-mail), или като Операторът и Клиентът приемат, че за целите на Договора всяко електронно изявление, изходящо от/намиращо се на Приложението, се счита за извършено от Оператора, респективно всяко електронно изявление, изходящо от електронния адрес (e-mail) и/или от мобилния телефон, предоставени от Клиента в процеса на създаване на Профила на Клиента, се счита за изходящо от Клиента
42. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Този сайт използва бисквитки съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година Прочети: Регламент (ЕС) 2016/679 /GDPR/